Compra mínima 30 €

Envío gratuito a partir de 55 €

Envío en 48/72h cadena de frío de lunes a viernes

Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES

El Grup SOLÉ BERTRAN es troba compost per diferents empreses a través de les quals desenvolupa projectes i serveis a nivell nacional i internacional. Les dades identificatives i de contacte de les empreses són els següents:

Entitat: SOLÉ BERTRAN, S.L.

CIF: B25532441

Adreça: Carretera de Tarragona

Km 77, 25430, Juneda (Lleida)

Correu electrònic: urgasa@urgasat.com

Telèfon: 973150150

Lloc web: www.urgasa.com

 

Entitat: URGELL RAMADERA, S. a.

CIF: A25021817

Adreça: Carretera de Tarragona

Km 77, 25430, Juneda (Lleida)

Correu electrònic: urgasa@urgasat.com

Telèfon: 973150150

Lloc web: www.urgasa.com

 

Entitat: AEROPIC, S. a.

CIF: A25486531

Adreça: Pda Butsènit, s/n, 25194 Lleida

Correu electrònic: urgasa@urgasat.com

Telèfon: 973263611

Lloc web: www.aeropic.net

 

Entitat: CODORNICES LA FONT, S.L.

CIF: B50210319

Adreça: Carretera de Tarragona

Km 77, 25430, Juneda (Lleida)

Correu electrònic: urgasa@urgasat.com

Telèfon: 973150150

Lloc web: www.urgasa.com

Entitat: SAGRA, S. a.

CIF: A25008046

Adreça: Carretera N-11, Km 487 Km 77, 25244, Fondarella (Lleida)

Correu electrònic: urgasa@urgasat.com

Telèfon: 973600300

Lloc web: www.sagra.eu

 

Entitat: TRANSJUNEDA, S.L.

CIF: B25467531

Adreça: Carretera de Tarragona Km 77, 25430, Juneda (Lleida)

Correu electrònic: urgasa@urgasat.com

Telèfon: 973150150

Lloc web: www.urgasa.com

 

Entitat: AVICOLA ECOFARM, S.L.

CIF: B25849258

Adreça: Carretera Nacional 240, Km 75, 25430, Juneda (Lleida)

Correu electrònic: urgasa@urgasat.com

Telèfon: 973150150

Lloc web: www.urgasa.com

 

Entitat: CODORNICES LA FONT, S.L.

CIF: V25038563

Adreça: Carretera Nacional 240 Km 77 25430, Juneda (Lleida)

Correu electrònic: urgasa@urgasat.com

Telèfon: 973196668

Lloc web: www.urgasa.com

Les empreses operen assumint el més alt nivell de compromís de responsabilitat i compliment de la normativa de protecció de dades. En virtut de l’anterior, s’ha elaborat el present document amb la finalitat d’informar sobre el tractament de dades de caràcter personal en el marc de les activitats dutes a terme per les empreses del Grup SOLÉ BERTRAN a nivell nacional, així com per a informar dels drets de protecció de dades dels interessats i dels mecanismes d’atenció i suport habilitats en aquesta matèria.

Grup SOLÉ BERTRAN realitza les seves activitats a través d’una estructura organitzativa centralitzada, gestionada des de les oficines de Juneda (Lleida), Espanya, per la qual cosa, el tractament de dades de caràcter personal es realitzarà conforme al marc normatiu de protecció de dades instrumentat a través del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). En els casos que procedeixin en virtut de l’aplicació d’una normativa local, s’incorporaran a l’operativa i activitats del Grup SOLÉ BERTRAN els requisits addicionals que corresponguin.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

La present informació de protecció de dades es comunica en nom del Grup SOLÉ BERTRAN, per la qual cosa, s’aplica i engloba a totes les empreses que pertanyen al Grup i que tractaran les dades de caràcter personal en qualitat de Responsables del Tractament.

Les dades de contacte del Grup SOLÉ BERTRAN a l’efecte de la present informació de protecció de dades, així com els del Delegat de Protecció de Dades de Grup són els següents:

Direcció / C. P: Crta de Tarragona, Km 77, 25430, Juneda, Lleida.

Correu electrònic: urgasa@urgasat.com

Telèfon: 973150150

Delegat / Responsable de Protecció de Dades (DPD): export@urgasa.com

Canal de Protecció de Dades: www.corporate-ethicline.com/solebertran

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ

La present informació de protecció de dades fa referència al tractament de dades de caràcter personal que es recopilen en el marc de les activitats i operacions del Grup SOLÉ BERTRAN a través dels diferents mecanismes de contacte disponibles i que es tracten per a les finalitats enumerades en l’apartat “Finalitats”.

A continuació, enumerem els col·lectius respecte als quals recopilem i tractem dades de caràcter personal.

 • Empleats
 • Candidats
 • Personal en Pràctiques
 • Dades d’autònoms (proveïdors o col·laboradors)
 • Clients
 • Persones que acudeixen a les oficines i instal·lacions del Grup SOLÉ BERTRAN
 • Persones que es comuniquen amb l’Entitat del Grup SOLÉ BERTRAN per qualsevol raó
 • Representants legals propis
 • Representants legals i persones de contacte de clients
 • Representants legals i persones de contacte de proveïdors
 • Representants legals i persones de contacte d’Entitats Col·laboradores per a l’execució de projectes de recerca o de prestació de productes i serveis
 • Persones involucrades en projectes del Grup SOLÉ BERTRAN a l’efecte de coordinació i compliment de requisits normatius i prevenció de riscos laborals
 • Interessats la intervenció del qual és necessària en l’àmbit de prestació de productes i serveis en qualitat d’Encarregat del Tractament
 • Usuaris dels mecanismes de compliment normatiu implementats en el Grup SOLÉ BERTRAN

 

PROCEDÈNCIA

 • Directament dels interessats: las Entitats del Grup SOLÉ BERTRAN recopilen dades de caràcter personal directament dels interessats quan aquests remeten un correu electrònic, contacten a través de telèfon, emplenen un formulari, envien el seu CV, completen un qüestionari, així com quan sigui necessari per a la formalització d’un acord de qualsevol naturalesa o per a sol·licitar assistència a través de les vies habilitades per a això.
 • Facilitats per tercers: així mateix, poden recopilar-se dades de caràcter personal quan ens els facilitin un tercer en el marc de la gestió i compliment d’un contracte per a la prestació de serveis i per a la coordinació de requisits normatius associats a aquest, un conveni o contracte a l’efecte de contractació de personal o per a realitzar una gestió prèviament sol·licitada i/o informada.
 • Encarregats del tractament: les Entitats del Grup SOLÉ BERTRAN poden recopilar, tenir accés i tractar dades de caràcter personal en qualitat d’Encarregats del Tractament en virtut dels serveis prestats als seus clients.

Aquest tractament es regirà per les polítiques i informació de protecció de dades facilitada pel Responsable del Tractament en qüestió.

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Dins del Grup SOLÉ BERTRAN mantindrem, usarem i divulgarem la informació personal, sempre dins dels límits de la normativa de protecció de dades vigent i amb les següents finalitats:

 • Gestionar la seva atenció, visita i reunions en les nostres instal·lacions.
 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, informació, suggeriment, petició o reclamació sobre els diferents productes i serveis prestats per les Entitats del Grup SOLÉ BERTRAN que ens formulin els interessats en nom propi o en representació d’una Entitat.
 • Gestionar la relació amb els nostres accionistes i inversors
 • Gestionar la prestació i realització dels serveis i productes contractats o que ens han estat adjudicats. Entre ells, poden trobar-se:
  • Gestió de compravenda en línia a través d’https://urgasashop.com/.
  • Gestió d’assistència tècnica i servei postvenda, fins i tot per via WhatsApp
  • Gestió d’anuncis de pagament, fins i tot per Bizum, Paypal o Redsys
  • Gestionar la creació de comptes o perfils únics en la nostra web
 • Complir amb els requisits de coordinació i compliment normatiu, especialment pel que fa a prevenció de riscos laborals en el marc de la prestació de serveis i productes.
 • Formalitzar i gestionar la relació amb els proveïdors de les Entitats.
 • Remetre comunicacions informatives i comercials, fins i tot a través de xarxes socials i altres pàgines web, amb la finalitat d’informar els destinataris sobre pròxims esdeveniments o sortejos en els quals participarà el Grup SOLÉ BERTRAN, activitats, articles sobre innovacions relacionades amb el sector i les solucions aportades, així com informació general relacionats amb els nostres serveis i productes que puguin resultar-li d’interès, fins i tot per xarxes socials.

La recepció de les nostres comunicacions podrà anul·lar-se en tot moment a través de l’adreça de www.corporate-ethicline.com/solebertran o donant-se de baixa d’aquestes a través del link facilitat en la pròpia comunicació.

 • Gestionar les dades aportades pels candidats a un lloc de treball (Curriculum vitae) amb finalitats de selecció i reclutament.
 • Formalitzar, desenvolupar, mantenir i complir amb les nostres obligacions adquirides en virtut d’una relació laboral o professional o d’un acord/conveni amb un tercer.
 • Gestionar i controlar el funcionament dels mecanismes, polítiques i protocols interns establerts pel Grup SOLÉ BERTRAN amb finalitats de compliment normatiu i prevenció de responsabilitat penal, especialment, dels canals de denúncies.
 • Garantir la seguretat de les oficines, instal·lacions i persones a través de controls d’accés i sistemes de videovigilància.
 • Complir amb les disposicions legals que s’apliquen a les Entitats i a les seves activitats.
 • Tots aquells tractaments que ens resultin d’aplicació per al degut compliment de les normatives i requeriments oficials / sectorials als quals aquest subjecta la nostra activitat.

 

BASES LEGALS PER Al TRACTAMENT

Les bases legals que habiliten el tractament de dades de caràcter personal en el marc de les activitats i operacions del Grup SOLÉ BERTRAN són les següents:

 • El consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis, productes i/o activitats.
 • El marc de contractació i/o adjudicació de serveis o productes aportats per les diferents línies de negoci del Grup SOLÉ BERTRAN, així com el compliment de les obligacions legals associades a aquests.
 • El marc contractual establert amb els nostres accionistes i inversors, així com el compliment de les obligacions imposades per les normatives societàries.
 • El marc de contractació dels nostres proveïdors.
 • L’interès legítim per a comprendre i analitzar a nivell de Grup i a nivell individual d’Entitat el desenvolupament de les diferents línies de negoci, millorar els productes i serveis i potenciar el desenvolupament corporatiu del Grup.
 • L’interès legítim per a remetre comunicacions informatives i comercials relacionades amb la nostra activitat i els serveis i productes oferts a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà.
 • L’interès legítim per a garantir la seguretat de les oficines, instal·lacions i persones.
 • El consentiment atorgat pel candidat en inscriure’s en la nostra/s ofereix/s de treball i l’interès legítim de l’organització per a incloure’l en altres processos de selecció de les empreses del Grup sempre que s’ajusti al perfil professional del candidat.
 • El compliment del contracte laboral, professional i/o conveni formalitzat amb entitats formatives.
 • L’interès legítim per a la implementació d’un sistema de compliment normatiu, així com per a complir amb requisits de seguretat i compromisos d’ètica i sostenibilitat.
 • El compliment dels requeriments i obligacions llegades als quals es refereixi l’activitat del Grup SOLÉ BERTRAN.

 

CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

 • Gestió de les solucions contractades / adjudicades: les dades de caràcter personal inclosos en els contractes, ofertes i/o proposta de serveis, així com els de la resta de persones la intervenció de les quals sigui necessària en la relació contractual establerta, seran conservats durant el temps que estiguin vigents els acords de prestació de serveis/productes. En finalitzar la relació, les dades de caràcter personal seran conservats en els supòsits que es poguessin derivar responsabilitats entre les parts o en compliment d’altres marcs normatius que li siguin aplicable a la mateixa i que exigeixi a la conservació d’aquests.
 • Gestió Curriculum vitae: com a norma general conservem el seu Curriculum vitae pel termini màxim d’un any; conclòs aquest termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.
 • Gestió de Contractes de Treball, Convenis de Pràctiques i/o contractes formalitzats amb Empreses de Treball Temporal: les dades de caràcter personal seran conservats, en tot cas, durant el temps que estigui vigent la relació laboral, el temps acordat en el conveni de pràctiques o en el contracte formalitzat amb l’Empresa de Treball Temporal i, en finalitzar la mateixa, en els supòsits que es poguessin derivar responsabilitats entre les parts i quan ho requereixi una norma amb rang de llei.
 • Altres: la resta de les dades i informació aportada pels interessats per qualsevol mesurat, seran conservat durant el temps que sigui necessari per a complir la finalitat per a la qual van ser recaptats i en el marc de responsabilitat i compliment normatiu que tinguin associats.

 

MESURES DE SEGURETAT I CONTROL

Grup SOLÉ BERTRAN en compliment del seu compromís amb el compliment de la normativa de protecció de dades mantindrà les dades de caràcter personal de manera que es permeti la identificació i l’exercici dels Drets per part dels afectats i, sota les mesures tècniques jurídiques i organitzatives que detallem a continuació:

 • Designació d’un Delegat de Protecció de Dades (DPD) de Grup.
 • Formació i sensibilització del personal en matèria d’aplicació de la normativa de protecció de dades en el marc de les seves funcions.
 • Implementació de polítiques i protocols d’actuació en matèria de protecció de dades.
 • Formalització de contractes d’Encarregat del Tractament amb tots els tercers que tenen accés i tracten dades pel nostre compte.
 • Implementació de polítiques de control d’accés als recursos i sistemes, polítiques d’identificació i autenticació, així com de delegació d’autoritzacions a usuaris conformement a les funcions exerceixen.
 • Còpies de seguretat i suport de la nostra informació i dades de caràcter personal.
 • Auditoria i controls periòdics de protecció de dades per part d’un expert extern.

 

DESTINATARIS

El Grup SOLÉ BERTRAN, sempre que sigui necessari per a la consecució de les finalitats descrites anteriorment, compartirà dades de caràcter personal amb els següents tercers:

 • Societats del Grup SOLÉ BERTRAN: quan sigui necessari per a la correcta gestió d’un contracte de prestació de serveis o productes, per a la gestió de Grup en virtut de la seva estructura organitzativa centralitzada, així com per a compartir dades de candidats els perfils dels quals puguin encaixar en vacants de les Entitats.
 • Proveïdors: les dades de caràcter personal podran comunicar-se a diferents proveïdors a raó de la prestació de serveis per part d’aquests que requereixi l’accés i tractament de dades de caràcter personal, com, per exemple, proveïdors de serveis de consultoria i d’assessoria jurídica, proveïdors d’assessorament en matèria laboral, fiscal i comptable, proveïdors de programari i serveis de manteniment d’aquest, etc.
 • Procuradors: si es requereix la seva intervenció a raó d’un procediment judicial.
 • Administracions o organismes públics en compliment de les normatives aplicables (laboral, prevenció de riscos laborals, fiscal, comptable, protecció de dades, etc.)
 • Jutjats i Tribunals i a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat: seran comunicades dades de caràcter personal a aquestes entitats sempre que se’ns requereixi de manera oficial.

Al marge dels supòsits anteriorment detallats no es comunicaran dades de caràcter personal a tercers, excepte en compliment d’una disposició legal.

 

DRETS

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si en Grup SOLÉ BERTRAN estem tractant dades personals que els concerneixin, o no, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

Dret a la Limitació i Oposició: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas, únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions o quan sigui necessari en compliment d’una llei. Així mateix, en alguns casos i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades en aquest supòsit, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, els interessats podran revocar el consentiment atorgat per al tractament de dades amb finalitats específiques, no produint aquesta revocació efectes retroactius.

Les persones interessades podran exercir els seus drets de protecció de dades mitjançant escrit a l’adreça postal Carretera de Tarragona, Km 77, 25430 – Juneda (Lleida) o a través de l’adreça de www.corporate-ethicline.com/solebertran . Així mateix, en cas de no rebre contestació per part nostra en el termini d’un mes, podrà reclamar davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.agpd.es).

 

VIOLACIONS DE SEGURETAT

A l’efecte d’actuar diligentment davant possibles riscos de protecció de dades, els interessats podran comunicar qualsevol indici o coneixement que tingués de possibles violacions (bretxes) de seguretat i/o de possibles incompliments o irregularitats sobre la normativa de Protecció de Dades o les polítiques i compromisos del Grup SOLÉ BERTRAN a través de l’adreça de www.corporate-ethicline.com/solebertran .

 

ATENCIÓ I SUPORT

El Grup SOLÉ BERTRAN ha designat un Responsable de Protecció de Dades (DPD) per a prestar suport i informació en relació amb la protecció de dades i, en particular, amb l’especificat en la present informació facilitada. Les dades de contacte s’especifiquen a l’inici de la present política.

 

ACTUALITZACIONS I MODIFICACIONS

El Grup SOLÉ BERTRAN es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades, quan sigui necessari per al correcte compliment de la normativa en aquesta matèria. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix apartat del lloc web.

En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix al lloc web.

Cerrar
Iniciar sesión